vervolgpagina header

Artikel 1. Definities
Opdrachtnemer: de rechtspersoon Het Talencentrum BV, gevestigd te Hoevelaken, Veenlanden 129.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Open cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
In company-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Het Talencentrum BV, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open cursus
1. Inschrijving voor de door Het Talencentrum BV te verzorgen open cursussen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post.
2. Het Talencentrum BV bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake in company-cursus
1. Ter zake van een in company-cursus zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Het Talencentrum BV.
2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een in company-cursus komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
3. Na ontvangst van de door opdrachtgever getekende offerte zal Het Talencentrum BV een opdrachtbevestiging toesturen met aanvullende informatie over het te volgen traject.
4. De inhoud van de offerte in combinatie met de bevestiging geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte door de opdrachtgever geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Het Talencentrum BV is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open cursus
1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente prijsopgave die door Het Talencentrum BV is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
2. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
3. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
4. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
5. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
6. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
7. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 6. Prijzen van in company-cursus
1. De cursusprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
2. In de geoffreerde cursusprijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 7. Betaling
1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Het Talencentrum BV een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever.
2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag, zonder enig recht op korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen bij acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2. Betaling dient te geschieden door middel van een storting op een door Het Talencentrum BV aangewezen bankrekening.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Het Talencentrum BV voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien voor de betaling van de cursusprijs niet, conform de gemaakte afspraken, door Het Talencentrum BV is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 8. Annulering incompany- cursus door opdrachtgever
Algehele annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een incompany-cursus is uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke melding of via e-mail, tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 250,= (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is in beginsel niet mogelijk.

Artikel 9. Verplaatsing data incompany-cursus door de opdrachtgever
Een cursusdagdeel kan tot 2 weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 2 weken - en langer dan een 5 werkdagen - voor de cursusdatum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 5 werkdagen voor de afgesproken cursusdatum is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Deze regeling is algemeen geldend tenzij bij de acceptatie van de offerte en/of de opdrachtbevestiging hieromtrent andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 10. Annulering open-cursus door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 50,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is in beginsel niet mogelijk.

Artikel 11. Annulering door Het Talencentrum BV
Het Talencentrum BV behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Het Talencentrum BV zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Het Talencentrum BV de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

Artikel 11. Verhindering van de cursist
1. Bij verhindering van 1 of meerdere cursisten vindt geen restitutie plaats van cursusgeld.
2. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Het Talencentrum BV. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum indien beschikbaar. Bij overboeking in geval van open cursussen worden administratiekosten ad € 25,= excl. BTW in rekening gebracht.

Artikel 12. Verhindering van de cursusleider
In geval van verhindering van de cursusleider door onvoorziene omstandigheden of ziekte draagt
Het Talencentrum zorg voor het zo tijdig mogelijk informeren van de betrokken cursisten alsmede de opdrachtgever. Daartoe zal gebruik gemaakt worden van digitale informatiediensten (What’s app, SMS, e-mail e.d.).
Het gemiste cursusdeel zal in overleg worden ingehaald op een nader te bepalen datum.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Het Talencentrum BV is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Het Talencentrum BV of de annulering van de cursusovereenkomst door Het Talencentrum BV tenzij aan Het Talencentrum BV opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Het Talencentrum BV op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Het Talencentrum BV voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Talencentrum BV is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 15. Vervanging docent of trainer
Het Talencentrum BV is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 16. Klachten & Reclames
1. De opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de cursusovereenkomst of een met de cursus samenhangende administratieve procedure schriftelijk (via e-mail) kenbaar te maken binnen 8 dagen na het ontstaan van de klacht en deze te richten aan de directeur van Het Talencentrum BV. Iedere klacht wordt binnen 2 dagen opgevolgd. De behandeling van de klacht zal plaatsvinden op basis van de Klachtenprocedure van Het Talencentrum. Deze wordt na ontvangst van de klacht aan de opdrachtgever toegestuurd.
2. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Het Talencentrum BV en overeenkomsten tussen Het Talencentrum BV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij een bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig op al onze taaltrainingen